กิจกรรมของสถาบันคึกฤทธิ์

๑. นิทรรศการประวัติและผลงานของม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ที่เน้นความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. มีพื้นที่ในการจัดสัมมนาวิชาการเล็กๆ บริการ
๓. มีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ที่สามารถให้บริการประชาชนทั่วไปได้
๔. ตั้งคณะโขนคึกฤทธิ์ขึ้นเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เปิดรับสมัครเยาวชนจากหลากหลายสถาบัน โดยเฉพาะเยาวชนจากชุมชนโดยรอบ ให้มีในที่จะเรียนรู้ศิลปชั้นสูงของชาติ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับความกรุณาจากนายจตุพร  รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์โขน เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกหัดโขนให้เป็นไปตามขั้นตอนและจารีตของโขน

 

โครงการฝึกหัดโขนนี้มูลนิธิฯ ร่วมมือกับ สสส. ในการที่จะใช้โขน เป็นเครื่องมือในการสอนเยาวชน ให้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย อันทรงคุณค่าของชาติ  ซึ่งมีความโดดเด่นที่ การเคลื่อนไหวของร่างกาย อย่างสอดคล้องกับจังหวะดนตรี  ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกาย ที่เชื่อมโยงกับการฝึกฝนจิตใจ และวินัยของผู้เรียน  รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านบุคลิกภาพและส่วนรวม ที่สำคัญ คือ การสร้างทักษะการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างลงตัว

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗