top of page

กิจกรรมของสถาบันคึกฤทธิ์

๑. นิทรรศการประวัติและผลงานของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ที่เน้นความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. มีพื้นที่ในการจัดสัมมนาวิชาการเล็กๆ บริการ ๓. มีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ที่สามารถให้บริการประชาชนทั่วไปได้ ๔. ตั้งคณะโขนคึกฤทธิ์ขึ้นเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เปิดรับสมัครเยาวชนจากหลากหลายสถาบัน โดยเฉพาะเยาวชนจากชุมชนโดยรอบ ให้มีในที่จะเรียนรู้ศิลปชั้นสูงของชาติ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับความกรุณาจากนายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์โขน เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกหัดโขนให้เป็นไปตามขั้นตอนและจารีตของโขน

โครงการฝึกหัดโขนนี้มูลนิธิฯ ร่วมมือกับ สสส. ในการที่จะใช้โขน เป็นเครื่องมือในการสอนเยาวชน ให้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย อันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งมีความโดดเด่นที่ การเคลื่อนไหวของร่างกาย อย่างสอดคล้องกับจังหวะดนตรี ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกาย ที่เชื่อมโยงกับการฝึกฝนจิตใจ และวินัยของผู้เรียน รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านบุคลิกภาพและส่วนรวม ที่สำคัญ คือ การสร้างทักษะการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างลงตัว

#การกอตง #แนวคด #สถาบนคกฤทธ

ข่าวสารล่าสุด
คลังข้อมูล
ค้นหาด้วยคำ
ยังไม่มีแท็ก
bottom of page