คึกฤทธิ์ในทัศนะของหนังสือพิมพ์มติชน

คึก จนชาวโลกเลื่อง หลักสยาม ฤทธิ์ แห่งทศกัณฐ์ราม ย่อมรู้ ปรา การวัฒนธรรมงาม เป็นเอก โมช ทุกโมงยามกู้ กิจร้ายกลายสรวล

หนังสือพิมพ์มติชน วันพุธ ที่ 11ตุลาคม 2538

#คกฤทธ #การเมอง #มตชน #คกฤทธในสายตาผอน

ข่าวสารล่าสุด