๑. นิทรรศการประวัติและผลงานของม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ที่เน้นความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. มีพื้นที่ในการจัดสัมมนาวิชาการเล็กๆ บริการ
๓. มีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ที่สามารถให้บริการประชาชนทั่วไปได้
๔. ตั้งคณะโขนคึกฤทธิ์ขึ้นเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธ...

เจ้าของโครงการ
มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง
๙๙/๙ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่
๑ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ ทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

 

...

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานแนะแนวทางให้มูลนิธิฯ หาวิถีทางที่จะเก็บรักษาปัญญาของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เพื่อให...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗