ความเป็นมาของมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ
ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๘๐ ปีของ ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔  คุณบุญชู  โรจนเสถียร ผู้มีความเคารพนับถือศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อย่างสูง เป็นบุคคลสำคัญที่ริเริ่มจัดตั้ง โดยร่วมกับบรรดาลูกศิษ...

๑. นิทรรศการประวัติและผลงานของม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ที่เน้นความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. มีพื้นที่ในการจัดสัมมนาวิชาการเล็กๆ บริการ
๓. มีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมผลงานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ที่สามารถให้บริการประชาชนทั่วไปได้
๔. ตั้งคณะโขนคึกฤทธิ์ขึ้นเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธ...

เจ้าของโครงการ
มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง
๙๙/๙ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่
๑ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ ทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

 

...

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานแนะแนวทางให้มูลนิธิฯ หาวิถีทางที่จะเก็บรักษาปัญญาของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เพื่อให...

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

คลังข้อมูล
Please reload

ค้นหาด้วยคำศัพท์
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗