ที่อยู่

๙๙/๙ ซอยงามดูพลี  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐

 

เวลาทำการ

วันอังคาร - เสาร์  ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ติดต่อ
 

อีเมล์       : kukritinstitute@gmail.com       

โทรศัพท์ :  02 286 5385 - 6

โทรสาร   :  02 286 5387

Edited Image 2015-5-8-10:17:44
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕ - ๖
โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗